ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อต 7"

นายวัฒนศักย์ เสือเอียม รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม โครงการ"พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อต 7" บร...